Cele Fundacji:


Fundacja została powołana w celu:

-pomocy społecznej ,w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych  rodzin  i    osób 

-działalności na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

-dzialalności charytatywnej

-dzialalności na rzecz osób niepełnosprawnych

-promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.